Slovníček pojmů

V pojišťovně někdy používáme složité termíny, se kterými se jinde nesetkáte. Toto jsou ty nejčastější, na které u nás můžete narazit:

 • Čekací doba

  Za události vzniklé během této čekací doby nemůžeme vyplatit pojistné plnění. Čekací doba začíná dnem počátku pojištění nebo dnem změny pojištění. Její délku uvádíme v pojistných podmínkách a pro různá rizika je jinak dlouhá.

 • Denní odškodné

  Jedno z pojištění, které si u nás můžete sjednat. Vztahuje se na léčení úrazů. Výplatu pojistného plnění počítáme tak, že částku, kterou si na smlouvě nastavíte, vynásobíme počtem dní léčení, maximálně však počtem dní, který je v oceňovacích tabulkách.

 • Dožití

  Okamžik, ve kterém se dožijete konce trvání smlouvy. Tímto okamžikem smlouva končí.

 • Individuální konec pojištění

  U vybraných rizik si můžete nastavit, že skončí dříve než celá smlouva, nebo dříve než má skončit samotné pojištění. Tímto individuálním nastavením rizik můžete snížit cenu za pojištění.

 • Kapitálová hodnota pojistné smlouvy

  U investičního životního pojištění investujete část pojistného do fondů. Kapitálová hodnota je pak aktuální částka (v Kč), kterou máte v těchto fondech uloženou.

 • Obmyšlená osoba

  Osoba, určená ve smlouvě, která má právo na pojistné plnění v případě úmrtí pojištěné osoby.

 • Oceňovací tabulky

  U nás v pojišťovně používáme dva druhy tabulek.

  Pro pojištění denního odškodného a léčení úrazu: v nich přesně popisujeme, při jakých úrazech vyplatíme pojistné plnění, a zároveň obsahují maximální možný počet dní, za které můžeme, poskytnou pojistné plnění u jednotlivých úrazů.

  Pro pojištění trvalých následků úrazu: ty určují zásady a především maximální i minimální limity pro procentuální vyčíslení trvalého následku, na základě, kterého Vám vyplatíme pojistné plnění.

 • Odbytné/odkupné

  Částka, kterou Vám vyplatíme při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

 • Pojištěný

  Osoba, na jejíž zdraví a život se pojištění vztahuje.

 • Pojistná částka

  Doba, na kterou jsme spolu uzavřeli pojistnou smlouvu.

 • Pojistná doba

  Doba, na kterou jsme spolu uzavřeli pojistnou smlouvu.

 • Pojistná smlouva

  Právní dokument, kterým spolu uzavíráme pojištění. Zároveň přesně stanovuje naše vzájemné práva a povinnosti.

 • Pojistná událost

  Nahodilá událost, na kterou se pojištění vztahuje a která je blíže specifikovaná v pojistné smlouvě.

 • Pojistné

  Platba, kterou zasíláte na pojistnou smlouvu. Rozlišujeme tři druhy pojistného:

  Běžné pojistné: platba, kterou pravidelně platíte za pojistnou smlouvu. Může být v měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční frekvenci.

  Jednorázové pojistné: platba, kterou uhradíte smlouvu od začátku až do jejího konce.

  Mimořádné pojistné: platba, kterou uhradíte nad rámec běžného, nebo jednorázového pojistného. Zvyšuje kapitálovou hodnotu smlouvy.

 • Pojistné krytí

  Rizika, která máte na smlouvě sjednaná; tj. pro jaké případy jste pojištěný.

 • Pojistné období

  Období, které se svojí délkou shoduje s frekvencí placení, kterou máte nastavenou na smlouvě (měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok).

 • Pojistné plnění

  Částka, kterou Vám vyplatíme za pojistnou událost.

 • Pojistné plnění s progresí

  Progrese u pojistného plnění znamená, že podle předem stanovených podmínek násobíme pojistnou částku, ze které pojistné plnění počítáme. Pokud tedy máte sjednané riziko s progresí, obdržíte za závažnější pojistné události vyšší pojistné plnění, než u rizika bez progrese. Progresi máme vždy u rizika trvalých následků úrazu a je možné ji dobrovolně sjednat i pro riziko denního odškodného.

 • Pojistné podmínky

  Dokument určující pravidla, kterými se řídíme my i vy. Obsahuje důležité informace o vzniku, trvání a zániku pojištění a především také kdy Vám můžeme/nemůžeme vyplatit pojistné plnění.

 • Pojistník

  Osoba, která s námi uzavřela pojistnou smlouvu. Nemusí se jednat zároveň o pojištěnou osobu (například u dětských pojištění je zpravidla pojistníkem rodič a pojištěným dítě).

 • Politicky exponovaná osoba (PEP)

  a) Fyzická osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, například: člen parlamentu, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil, starosta, velvyslanec atd.

  b) Fyzická osoba, která je v blízkém vztahu (manžel, vnuk, společník…) k osobě dle bodu a) je také politicky exponovanou osobou.

 • Předběžné krytí

  Za normálních okolností jste pojištěný až ode dne počátku pojištění, který může být až několik týdnů od podepsání nabídky na uzavření pojistné smlouvy. Předběžné krytí znamená, že část pojištění platí již třetí den po podpisu nabídky. Podmínky pro předběžné krytí:

  a) Platí pro Flexi životní pojištění.

  b) Musí dojít k uzavření pojistné smlouvy.

  c) Počátek pojištění musí být nastavený na nejbližší možný termín (1. den měsíce, který následuje po sepsání nabídky).

 • Výluky

  Události, které nepojišťujeme. Rozlišujeme výluky ze zdravotních důvodů, které jsou stanoveny dle individuálního zdravotního stavu konkrétního klienta  a výuky z pojištění dané pojistnými podmínkami. Výluky uvádíme v pojistných podmínkách.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 804 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku